Vedtægter

VEDTÆGTER

§ 1 Grundejerforeningens formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som ejere af ejendom beliggende inden for foreningens område i Ørholm ved Kongens Lyngby, samt at virke for alle spørgsmål, der berører grundejer interesser.


§ 2 Medlemsskab og kontingent

Enhver, der ejer en ejendom på Fynsvej, Sjællandsvej, Islandsvej syd for Egegaardsvej eller Egegårdsvej nr. 19, 21, 23, 25 eller 27, kan optages som medlem.


Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.


Indbetaling skal ske til foreningen inden 1. maj.


Betalt kontingent gælder for et helt år uanset om et medlem melder sig ud i løbet af året.


Udmeldelse kan ske med mindst én måneds varsel ved skriftlig henvendelse til foreningens formand eller kasserer.


Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når der foreligger ét års kontingentrestance.


§ 3 Bestyrelsen

Bestyrelsen og dens suppleanter vælges af Generalforsamlingen.


Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling og vælger næstformand. Sekretærfunktionen varetages af næstformanden.


Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.


Hvis næstformanden eller kassereren udtræder af bestyrelsen vælges ny næstformand eller kasserer på førstkommende bestyrelsesmøde.


Formanden vælges for ét år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Genvalg kan finde sted.


Kassereren og ét bestyrelsesmedlem afgår lige årstal, de to øvrige bestyrelsesmedlemmer af-går ulige årstal.


§ 4 Afholdelse af bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og mindst to gange om året.


Bestyrelsesmøde skal afholdes, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer eller én af revisorerne anmoder om det.


Formanden tilrettelægger og leder bestyrelsesmøderne.


§ 5 Indkaldelse til bestyrelsesmøder

Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske med mindst otte dages varsel. I særlige tilfælde kan indkaldelse til bestyrelsesmøde ske med kortere varsel.


Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, men bestyrelsen kan beslutte at behandle emner på bestyrelsesmødet, som ikke har været optaget i indkaldelsens dagsorden.


§ 6 Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, herunder formanden eller næst-formanden, er til stede.


Beslutninger kan kun træffes, når mindst to af bestyrelsens medlemmer tiltræder beslutningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.


Beslutninger i forbindelse med punkter, der ikke fremgår af en udsendt dagsorden, må ikke træffes uden, at alle bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling, evt. per telefon, e-mail eller fax.


Bestyrelsens medlemmer kan ikke stemme ved generel fuldmagt. Dog kan der stemmes per brev, e-mail eller fax i konkrete sager.


En beslutning, der er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, har samme gyldighed som en beslutning truffet på et bestyrelsesmøde.


Bestyrelsen beslutter hvem uden for bestyrelsens kreds, der kan deltage i bestyrelsens møder.


§ 7 Referat af bestyrelsesmøder

Der føres som minimum beslutningsreferat over bestyrelsens møder.Kopi af referatet tilsendes bestyrelsens medlemmer og suppleanter snarest muligt efter mø-dets afholdelse.


Af referatet skal fremgå:

 1. Hvem der har deltaget.
 2. Dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt.
 3. Hvem der har ført referat.


Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening ind-ført i referatet. Referatet godkendes og underskrives senest på det næstkommende bestyrelsesmøde.


§ 8 Foreningens midler

Bestyrelsen tager beslutning om anvendelse af foreningens midler og står til ansvar overfor Generalforsamlingen. I forhold til tredjemand, herunder foreningens bankforbindelse, tegnes foreningen med bindende virkning af formanden og kassereren i forening. I tilfælde af forfald tegner næstformanden for den forhindrede.


Kassereren modtager alle foreningens indtægter og betaler de af formanden godkendte regninger. Kassereren skal føre en kassebog samt føre medlemsliste med adresseangivelse. Kassereren skal underskrive alle bilag. Bestyrelsen kan fastsætte et maksimumsbeløb til kassereren til afholdelse af løbende udgifter, mens overskydende beløb indsættes i en lokal bank.


Inden 1. februar hvert år forelægger kassereren det foregående kalenderårs regnskab for bestyrelsen og sørge for, at det forelægges og underskrives af revisorerne. Godkendes regnskabet ikke af revisorerne, skal dette påtegnes regnskabet og forelægges bestyrelsen snarest muligt og inden otte dage. Revisorerne er til enhver tid berettiget til at efterse og gennemgå foreningens regnskaber og afstemme disse med beholdningen.


§ 9 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


Kun Generalforsamlingen kan ophæve eller ændre foreningens vedtægter.


Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. april.


Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter anmodning herom med angivelse af forslag til dagsorden. Bestyrelsen er herefter forpligtet til at ind-kalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter anmodningens modtagelse. Der vil også kunne optages andre punkter på dagsordenen end de i anmodningen anførte.


Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel. En ekstraordinær generalforsamling kan dog i ganske særlige tilfælde indkaldes med kortere varsel.


Forslag, der ønskes til afstemning på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden generalforsamlingen.


Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet.


På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter fremgå af dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Valg af formand
 5. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægtens § 3
 6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af to revisorer
 8. Valg af én revisorsuppleant
 9. Forslag fra bestyrelsen
 10. Indsendte forslag
 11. Eventuelt


Sager på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af tilstede-værende medlemmer, jf. dog § 10 og §12.


Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre formanden, dirigenten eller 1/3 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.


Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. I særlige tilfælde kan bestyrelsen eller generalforsamlingen give adgang for andre personer.


Kun medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, har stemmeret. Der kan kun afgives én stemme per ejendom.


Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert medlem kun modtage én fuldmagt til afstemning.


I konkrete sager kan stemmeberettigede medlemmer stemme skriftligt til formanden inden generalforsamlingens eller den konkrete afstemnings afholdelse.


Der tages referat af Generalforsamlingens forhandlinger. Referatet udsendes til foreningens medlemmer senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse og efter godkendelse og underskrift af bestyrelsen.


§ 10 Vedtægtsændringer

Foreningens vedtægter kan kun ændres, hvis 2/3 af de til generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.


§ 11 Årsregnskab

Bestyrelsen foranlediger udarbejdet et årsregnskab.


Såfremt et bestyrelsesmedlem har bemærkninger til årsregnskabet, skal dette fremgå af på-tegningen på regnskabet.


Årsregnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.


§ 12 Foreningens ophævelse

Foreningen kan kun ophæves, hvis dette vedtages på 2 på hinanden, med mindst 2, højst 4 ugers mellemrum, følgende generalforsamlinger, og såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.


Såfremt foreningens ophævelse vedtages, deles foreningens eventuelle formue mellem med-lemmerne i forhold til det antal fulde år, hver enkelt har været medlem.


Vedtægten er ændret og vedtaget af Generalforsamlingen den 29. august 2020.